Dla autorów

Wskazówki dla autorów

 1. Rodzaje artykułów i informacji

Przegląd Odlewnictwa zamieszcza na swoich łamach artykuły z zakresu odlewnictwa stopów metali oraz zastosowań odlewów w różnych gałęziach przemysłu. Innymi obszarami z których artykuły są przyjmowane przez Redakcję czasopisma, są: urządzenia, maszyny, narzędzia, przyrządy kontrolne i sterujące, znajdujące zastosowanie w procesach odlewniczych a także materiały i surowce dla odlewnictwa. Do dalszych zagadnień należą: szkolenie pracowników, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewnictwie, ekonomika procesów odlewniczych, utylizacja odpadów, odlewnictwo artystyczne, zagadnienia z historii kultury materialnej, a także informacje o działalności Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich i Odlewniczej Izby Gospodarczej. Artykuły dzielą się na:

 • artykuły oryginalne o charakterze naukowo-badawczym, nigdzie dotąd niepublikowane, w języku polskim lub w językach obcych,
 • artykuły oryginalne o charakterze technicznym tzn. o zastosowaniach rozwiązań technicznych we wskazanych wyżej obszarach,
 • artykuły przeglądowe tzn. zawierające informacje o zagadnieniach będących przedmiotem publikacji w innych czasopismach lub innych wydawnictwach, a dotyczące osiągnięć naukowych i technicznych, zagadnień gospodarczych, organizacyjnych, konferencji, kongresów, zjazdów, wystaw, targów,
 • artykuły dyskusyjne z obszarów jw.,
 • krótkie notatki i informacje z zakresu jw.
 1. Wymagania dotyczące przygotowania materiałów do publikacji

2.1. Ogólne wymagania dotyczące treści materiałów, zalecane do przestrzegania

 • stosowanie obowiązującego słownictwa technicznego, a w przypadku nowych terminów
  i określeń, wyraźne ich zdefiniowanie,
 • unikanie stosowania skrótów określeń nie będących w obowiązujących normach,
 • wprowadzanie wzorów matematycznych w oddzielnych wierszach tekstu,
 • stosowanie obowiązujących jednostek miar w układzie międzynarodowym SI,
 • określanie umownie „rysunkami” wszelkich wykresów, i rysunków oraz „fotografiami” wszelkich fotografii i zdjęć, a w tekście przy ich wprowadzaniu, oznaczanie w nawiasach: np. (rys. 5, fot. 3),
 • artykuły o tematyce technicznej i naukowej należy nadsyłać w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; na życzenie Autora Redakcja we własnym zakresie dokona tłumaczenia tekstu na koszt Autora,
 • artykuły i inne materiały należy nadsyłać na adres: przeglad@przeglad-odlewnictwa.pl
  pliki powinny być zapisane w formacie .doc lub .docx programu MS Word,
 • Redakcja prosi o nadsyłanie oryginalnych zdjęć oraz slajdów, co zapewni dobrą jakość druku, w innym przypadku należy dostosować się do następujących zasad: zdjęcia, rysunki, grafika itp., powinny być zapisane w rozdzielczości 300 dpi (wielkość 1:1); wszelkie elementy grafiki (zdjęcia, rysunki, wykresy) muszą być wyodrębnione z artykułu i zapisane w jednym z następujących formatów: TIF, JPEG, CDR, BMP, GIF lub XLS.

Przygotowując materiał do druku należy przestrzegać następujących zasad:

 • strona formatu A4,
 • marginesy 2,5 cm z każdej strony,
 • pojedynczy odstęp między wierszami,
 • czcionka Times New Roman 12,
 • tekst niesformatowany (tytułów oraz podtytułów nie należy pisać wersalikami – czyli dużymi literami, wierszy nie należy kończyć klawiszem „enter” – jedynie poszczególne akapity, nie należy dzielić wyrazów ręcznie, ani włączać automatycznego dzielenia wyrazów, nie należy stosować kursywy i podkreśleń w tekście, nie należy justować tekstu klawiszem spacji).

2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji artykułu

 • na początku artykułu, na pierwszej stronie, z lewej strony u góry należy podać pełne imię
  i nazwisko autora (autorów), w ustalonej przez autorów kolejności,
 • na końcu artykułu należy podać skrót imienia i pełne nazwisko autora (lub autorów) poprzedzone pełnym tytułem naukowym. Po nazwisku należy podać stanowisko i pełną nazwę miejsca pracy,
 • tytuł artykułu w języku polskim powinien być zwięzły i nie przekraczać 8-10 słów,
 • pod tytułem należy zamieścić streszczenie artykułu podając najważniejsze tezy i wnioski. Ponieważ streszczenie jest tłumaczone na języki: angielski, niemiecki i rosyjski, o ile jest to możliwe, prosimy o podanie użytych terminów naukowo-technicznych we wspomnianych językach,
 • artykuł należy dzielić na rozdziały, których nie należy numerować,
 • w pierwszym rozdziale należy podać krótkie wprowadzenie do artykułu, a w ostatnim rozdziale – zestawienie wniosków,
 • w artykule należy zachować ciągłość numeracji rysunków, fotografii, tabel i wykresów,
 • wszystkie zamieszczone w artykule rysunki, fotografie, tabele i wykresy muszą mieć odniesienie w tekście artykułu,
 • w artykule należy wymienić opublikowane dotąd prace na ten temat, a także przywołane w tekście artykułu, zachowując wymagania dotyczące prawa własności autorskiej,
 • spis literatury załączony do artykułu należy sporządzić jak w zamieszczonym przykładzie:
 1. LEWANDOWSKI J.L.: GIFA 99. Materiały i urządzenia do produkcji rdzeni z mas wiązanych chemicznie, Przegląd Odlewnictwa, t. 50, 2000, nr 1, s. 13-15,
 2. LEWANDOWSKI J.L.: Tworzywa na formy odlewnicze. Kraków 1997, Wyd. „Akapit”,
 3. HELM C. i in.: Erfahrungen und Erkenntnisse zur Gewinnung von Studenten für das Ingenieurstudium, Giesserei, t. 86, 1999, nr 12, s. 65-68,
 • spis literatury powinien być ograniczony do pozycji cytowanych w artykule, niezbędnych dla zrozumienia treści, opublikowanych i ogólnie dostępnych. Liczba zestawień literatury nie powinna przekraczać 15 pozycji,
 • artykuł powinien podpisać autor (autorzy) z podaniem daty jego opracowania,
 • Redakcja Przeglądu Odlewnictwa zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów nadesłanych prac. W przypadkach kiedy wprowadzone skróty i inne zmiany redakcyjne mają znaczenie merytoryczne, Redakcja będzie o tym informować autora, w celu uzyskania jego zgody.
 1. Inne postanowienia

Wydawca tj., Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, nie odpowiada za stwierdzenia i opinie wysunięte przez autorów nadesłanych prac, artykułów, a także za treści zawarte w publikowanych ogłoszeniach. Artykuły, opracowania i materiały nadesłane do Redakcji nie podlegają zwrotowi, niezależnie od ich publikacji.

Do pobrania:

Redakcja Przeglądu Odlewnictwa

Modyfikowane: 15.04.2020, Redaktor