Reklama

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Ceny zależą od powierzchni zajętej wewnątrz zeszytu przyjmując za podstawę format A4 (210 × 297 mm).

 

Artykuł sponsorowany 1/1

min. 800 zł

 

Reklamy wewnątrz zeszytu:

1 strona            2 strony             ½ strony            ¼ strony

1400 zł                    2200 zł                    800 zł                      400 zł

 

Reklamy na okładkach

I okładka           II okładka          III okładka         IV okładka

2800 zł                    2200 zł                    2000 zł                    2500 zł

 

Ulotki reklamowe

Jednocześnie z drukiem dwustronnej reklamy w Przeglądzie Odlewnictwa istnieje możliwość druku dodatkowego nakładu ulotek. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości nakładu.

Powyższe ceny reklam dotyczą druku z materiałów dostarczonych przez zamawiającego. Zamawiający może również zlecić Redakcji Przeglądu Odlewnictwa opracowanie graficzne i przygotowanie projektu reklamy. W tym przypadku dodatkowe kosz­ty ponoszone przez zamawiającego są ustalane indywidualnie.

 

Rabaty

Stosowane są w przypadku zamówienia na powtórzenie tej samej reklamy lub ogłoszenia. Wysokość rabatu zależy od liczby powtórzeń: pierwsze powtórzenie – 5%, drugie –10%, trzecie – 15%, czwarte i dalsze – 20%.

Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Wydawca – Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich nie odpowiada za stwierdzenia i opinie wysunięte przez autorów prac, artykułów, a także zawarte w opublikowanych ogłoszeniach. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów prac lub artykułów bez zgody autora.

 

SPONSORED PAPERS

Prices depend on the surface covered. The basis is the surface of one sheet A4 (210 × 297 mm).

 

Sponsored paper 1/1

300 EURO

 

Advertisements inside the issue

1 page                       2 pages              ½ page               ¼ page

400 euro           600 euro           300 euro           200 euro

 

Advertisements on the covers

1st cover            2nd cover          3rd cover            4th

900 euro           600 euro           500 euro           700 euro

 

Leaflets

Leaflets may be printed along with two-page colour advertisements. The price de­pends on the number of copies printed. The prices given above refer to the advertisements printed using the materials ­ delivered by the advertiser. The advertiser may also make an order for the design of the advertisement to the editor of Przegląd Odlewnictwa. In such case additional costs borne by the advertiser are set individually.

 

Discounts

May be applied when the repetition of the same ad­ver­ti­se­ment is or­de­red. The discount depends on the num­ber of repetitions: 1st repetition – 5%, 2nd–10%, 3rd – 15%, 4th and next – 20%.

The publisher – Polish Foundrymen’s Technical Association is not responsible for statements or opinions advanced by authors of papers, articles or included in advertisements printed in its publications. Editorial not return submitted materials. The publisher is entitled to abridge a paper or article without the author’s agreement.

Modyfikowane: 08.02.2016, Redaktor