Dla autorów

Przegląd Odlewnictwa zamieszcza na swoich łamach artykuły z zakresu odlewnictwa stopów metali oraz zastosowań odlewów
w różnych gałęziach przemysłu. Innymi obszarami z których artykuły są przyjmowane przez Redakcję czasopisma, są: urządzenia, maszyny, narzędzia, przyrządy kontrolne i sterujące, znajdujące zastosowanie w procesach odlewniczych, a także materiały i surowce dla odlewnictwa. Do dalszych zagadnień należą: szkolenie pracowników, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewnictwie, ekonomika procesów odlewniczych, utylizacja odpadów, odlewnictwo artystyczne, zagadnienia z historii kultury materialnej, a także informacje o działalności Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Artykuły dzielą się na:

 • artykuły oryginalne o charakterze naukowo-badawczym, nigdzie dotąd niepublikowane,
 • artykuły oryginalne o charakterze technicznym tzn. o zastosowaniach rozwiązań technicznych we wskazanych wyżej obszarach,
 • artykuły przeglądowe tzn. zawierające informacje o zagadnieniach będących przedmiotem publikacji w innych czasopismach lub innych wydawnictwach, a dotyczące osiągnięć naukowych i technicznych, zagadnień gospodarczych, organizacyjnych, konferencji, kongresów, zjazdów, wystaw, targów,
 • artykuły dyskusyjne z obszarów jw.,
 • krótkie notatki i informacje z zakresu jw.

Artykuły publikowane są w działach:

 • Materiały,
 • Produkcja i technika,
 • Zarządzanie w odlewnictwie,
 • Ochrona środowiska,
 • Historia odlewnictwa,
 • Cyfryzacja,
 • Przemysł 4.0.,
 • Druk 3D.

Zasady przygotowania artykułu:

 • strona formatu A4,
 • marginesy 2,5 cm z każdej strony,
 • pojedynczy odstęp między wierszami,
 • czcionka 12, pojedynczy odstęp między wersami,
 • tekst niesformatowany (tytułów oraz podtytułów nie należy pisać wersalikami – czyli dużymi literami, wierszy nie należy kończyć klawiszem „enter” – jedynie poszczególne akapity, nie należy dzielić wyrazów ręcznie, ani włączać automatycznego dzielenia wyrazów, nie należy stosować kursywy i podkreśleń w tekście, nie należy justować tekstu klawiszem spacji). Nie należy stosować miękkiego entera (shift + entera) do przenoszenia tzw. „bękartów” do następnej linii.,
 • stosowanie obowiązującego słownictwa technicznego, a w przypadku nowych terminów i określeń, wyraźne ich zdefiniowanie,
 • unikanie stosowania skrótów określeń nie będących w obowiązujących normach,
 • wprowadzanie wzorów matematycznych w oddzielnych wierszach tekstu,
 • stosowanie obowiązujących jednostek miar w układzie międzynarodowym SI,
 • artykuły o tematyce technicznej i naukowej należy nadsyłać w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; na życzenie Autora, Redakcja we własnym zakresie dokona tłumaczenia tekstu na koszt Autora,
 • pliki powinny być zapisane w formacie .doc lub .docx edytora tekstu MS Word.

Konstrukcja artykułu:

 • należy podać pełne imię i nazwisko autora (autorów), w ustalonej przez autorów kolejności, poprzedzone pełnym tytułem naukowym, po imieniu i nazwisku należy podać stanowisko i pełną nazwę miejsca pracy,
 • tytuł artykułu w języku polskim nie powinien przekraczać 8-10 słów,
 • streszczenie artykułu powinno zawierać najważniejsze tezy i wnioski. Ponieważ streszczenie jest tłumaczone na języki: angielski, niemiecki i rosyjski, o ile jest to możliwe, Redakcja prosi o podanie użytych terminów naukowo-technicznych we wspomnianych językach (ok. 1200 znaków ze spacjami),
 • artykuł należy dzielić na rozdziały, których nie należy numerować,
 • w pierwszym rozdziale należy podać krótkie wprowadzenie do artykułu, a w ostatnim rozdziale – zestawienie wniosków,
 • w artykule należy zachować ciągłość numeracji rysunków, fotografii, tabel i wykresów,
 • wszystkie zamieszczone w artykule rysunki, fotografie, tabele i wykresy muszą mieć odniesienie w tekście artykułu,
 • w artykule należy określać umownie „rysunkami” wszelkie wykresy i rysunki oraz „fotografiami” wszelkie fotografie i zdjęcia, a w tekście przy ich wprowadzaniu, oznaczać w nawiasach: np. (rys. 5, fot. 3);

Redakcja prosi o przesyłanie plików rysunków i fotografii w formatach: TIF, JPEG, CDR, BMP, GIF lub XLS, które powinny być zapisane w rozdzielczości 300 dpi (wielkość 1:1). Wszelkie elementy grafiki (zdjęcia, rysunki, wykresy) muszą być wyodrębnione
z artykułu i przesłane jako odrębne pliki. W tekście powinno być zaznaczone miejsce do wstawienia odpowiedniej grafiki;

 • w artykule należy wymienić opublikowane dotąd prace na ten temat, a także przywołane w tekście artykułu, zachowując wymagania dotyczące prawa własności autorskiej,
 • spis literatury załączony do artykułu należy sporządzić jak w zamieszczonym przykładzie:
 1. LEWANDOWSKI J.L.: GIFA 99. Materiały i urządzenia do produkcji rdzeni z mas wiązanych chemicznie, Przegląd Odlewnictwa, t. 50, 2000, nr 1, s. 13-15
 2. HELM C. i in.: Erfahrungen und Erkenntnisse zur Gewinnung von Studenten für das Ingenieurstudium, Giesserei, t. 86, 1999, nr 12, s. 65-68
 • spis literatury powinien być ograniczony do pozycji cytowanych w artykule, niezbędnych dla zrozumienia treści, opublikowanych
  i ogólnie dostępnych. Liczba zestawień literatury nie powinna przekraczać 10 pozycji,
 • artykuły i inne materiały należy nadsyłać na adres: przeglad@przeglad-odlewnictwa.pl

 

Redakcja Przeglądu Odlewnictwa zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów nadesłanych prac. W przypadkach kiedy wprowadzone skróty i inne zmiany redakcyjne mają znaczenie merytoryczne, Redakcja będzie o tym informować autora, w celu uzyskania jego zgody.

Wydawca tj., Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, nie odpowiada za stwierdzenia i opinie wysunięte przez autorów nadesłanych prac, artykułów, a także za treści zawarte w publikowanych ogłoszeniach. Artykuły, opracowania i materiały nadesłane do Redakcji nie podlegają zwrotowi, niezależnie od ich publikacji.

Do pobrania:

Redakcja Przeglądu Odlewnictwa

Modyfikowane: 17.03.2021, Redaktor